Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy/licenčnej zmluvy, kde na jednej strane je živnostník Peter Jakušev IČO 06599346, so sídlom Freyova 983/25, Vysočany, Praha 9 ako predávajúci (ďalej len „GT Bros“ alebo „Predávajúci“) a na druhej strane kupujúci je (ďalej len „kupujúci“).

Viac informácií o GT Bros nájdete na internetovej stránke www.gtbros.eu v sekcii „O nás“.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba.

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rozsahu nezávislého výkonu svojho povolania uzavrie zmluvu s GT Bros.

Vytvorením objednávky kupujúci potvrdzuje, že ste sa s týmito VOP oboznámil pred uzavretím zmluvy, ktorej neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa uvedeného v článku II VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument Doprava a platba, že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kópiu VOP obdrží kupujúci ako prílohu k potvrdeniu objednávky na uvedenú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane potvrdenia podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, obdrží kupujúci vo forme odkazu ku stiahnutiu faktúry v elektronickej forme, s čím Kupujúci súhlasí. Odkazy na uvedené dokumenty sa kupujúcemu zasielajú na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci poskytne pri objednávke.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

GT Bros Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od GT Bros, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;
 2. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom GT Bros uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 3. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o
  1. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,

pričom toto odstúpenie musí zaslať na e-mailovú adresu GT Bros.

 

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru GT Bros, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
 2. Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;
 3. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve GT Bros
 4. našou kontaktnou emailovou adresu je admin@gtbros.eu.

 

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany GT Bros, pričom za prípadné chyby prenosu dát GT Bros nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy GT Bros bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku GT Bros. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa GT Bros zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí spoločnosti.

GT Bros si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

GT Bros Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.

GT Bros splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má GT Bros tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi v momente keď mu tovar odovzdá dopravca.

GT Bros odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

3. Zodpovednosť GT Bros

GT Bros zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä GT Bros zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré GT Bros popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany GT Bros sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému GT Bros či pochybeniu personálu GT Bros. V takom prípade je GT Bros oprávnené od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom GT Bros bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;

GT Bros si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

VI. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom elektronického obchodu GT Bros (ďalej len „e-shop“);

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach GT Bros a /alebo jeho dopravcov, o čom bude GT Bros Kupujúceho bezodkladne informovať.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

IX. Platobné podmienky

GT Bros akceptuje spôsoby platby v hotovosti pri prevzatí tovaru, kartou pri prevzatí tovaru, prevodom alebo kartou online.

Tovar zostáva majetkom GT Bros až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, ale riziko poškodenia tovaru prechádza na prevzatie tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné po zadaní objednávky zmeniť.

GT Bros si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu iba vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu potvrdenie a zároveň je povinný evidovať prijatú tržbu v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s GT Bros alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, GT Bros vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala na základe zmluvy rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré poskytne GT Bros v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti, došlo k exspirácii platobnej karty zákazníka a GT Bros nemá k dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, kedy GT Bros na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

GT Bros zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému GT Bros nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi ČR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti viď v Reklamačnom poriadku).

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 1.1.2022. GT Bros si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.